ยิ้มไหว้ ทักทายกัน
อัตลักษณ์นักเรียน

วิสัยทัศน์โรงเรียน

คติพจน์ ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ตราประจำโรงเรียน คบเพลิง แสงสว่างของคบเพลิง หมายถึง ความรุ่งโรจน์แห่งปัญญา สอดคล้องกับคติธรรม ของ โรงเรียนว่า ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต กงจักร รูปกงจักรเกี่ยวกับคบเพลิง หมายถึง การก้าวไปข้างหน้า โดยอาศัยปัญญาเป็นเครื่อง นำทางและพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวงให้สิ้นไป กระหนกลายไทย กระหนกลายไทยล้อมรอบคบเพลิง กงจักร อักษรย่อ ย.บ. และคติธรรม ของโรงเรียนนั้น หมายถึง ลูกโยธินบูรณะทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม ในขอบเขตของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม/Activities
สาระน่ารู้
รอบรั้ว ยบ.๒
...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559