ประวัติโรงเรียน


 

        

        โรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม) เดิมชื่อ โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา ก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเดชพระคุณท่านพระครู สุวรรณสุทธารมย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดทองสุทธาราม ได้อนุมัติให้กรมสามัญ(ในขณะนั้น) กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งโรงเรียนสามัญศึกษาแบบสหศึกษา ในที่ดินของวัดประมาณ ๖ ไร่ ใช้อักษรย่อ “ส.ส.ว.”

       ตลอดระยะเวลา ๓๒ ปีของการก่อตั้งโรงเรียน โรงเรียนได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือของคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนรอบโรงเรียน วัดทองสุทธารม และองค์กรต่างๆของโรงเรียน อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพั้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูฯ มูลนิธิสุวรรณสุทธารมย์ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และชมรมศิษย์เก่าได้ร่วมกันจัดการศึกษาจนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจำนวนหลายรางวัล ปีการศึกษา ๒๕๔๘

      - โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๔๘

     - โล่รางวัลพระราชทานจากพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นโรงเรียนดีเด่น การรณรงค์ป้องกันเอดส์โดยมูลนิธิเครือข่ายอาสาสมัคร ป้องกันเอดส์แห่งประเทศไทยปีการศึกษา ๒๕๕๐

     - รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม พร้อมเงินรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ และธนาคาร ออมสิน ปีการศึกษา ๒๕๕๐

     - รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม พร้อมเงินรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ และธนาคาร ออมสิน ปีการศึกษา ๒๕๕๑

     - นักเรียนและองค์กรรับพระราชทานรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๕๒

     - โล่รางวัลพระราชทาน อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชสุดา สิริวัฒนา พรรณวดี โดยเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันเอดส์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๒

    - รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จากพระองค์ศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๒

    - โล่เกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติด้านคุณธรรมและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๒ จากกระทรวงศึกษาธิการ

    - ถ้วยรางวัลพระราชทานชนะเลิศการอ่านพระธรรมพร้อมคำแปลแบบร้อยแก้ว ภาคภาษาบาลี-ไทย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๕๓

    - ถ้วยรางวัลพระราชทานชนะเลิศการอ่านพระธรรมพร้อมคำแปลแบบร้อยแก้ว ภาคภาษาบาลี-อังกฤษ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๕๔

      ต่อมาเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นายณรงค์ คำภู ผู้อำนวยการโรงเรียน ด้วยความเห็นชอบจากภาคี ๕ ฝ่าย และด้วยความเมตตาของพระเดชพระครูท่านพระครูสุวรรณสุทธารมย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดทองสุทธาราม ได้เสนอขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนไปยังโรงเรียนโยธินบูรณะ และคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโยธินบูรณะ ชึ่งได้ประชุมและมีมติเห็นชอบและได้เสนอเรื่องไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อมาจึงได้รับการอนุมัติการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนสุวรรณสุทธารมวิทยา เป็น “โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม)” โดยใช้อักษรย่อ “ย.บ.๒” เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมี ฯพณฯ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรีและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโยธินบูรณะ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และพระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณณสาโร) เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นประธานเจิมป้ายโรงเรียนและเบิกเนตรองค์หลวงพ่อวิริยะพุทธปรีชาปัญญาอุดมมัธยมศึกษา(พระพุทธสุวรรณ) พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559