สมาคมผู้ปกครองและครู


 

         กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ(ในขณะนั้น)ได้ประกาศตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยได้ขอใช้ที่ดินของวัดทองสุทธาราม  ประมาณ  ๖ ไร่เป็นที่ตั้ง  เมื่อวันที่ ๒๖  มีนาคม ๒๕๒๒   ใช้ชื่อโรงเรียนว่า ”โรงเรียนสุวรรณสุทธาราม” ตามนามของพระครูสุวรรณสุทธารมย์  อดีตเจ้าอาวาสวัดทองสุทธาราม ผู้อุปถัมย์โรงเรียน ปัจจุบันคือ  โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) โดยมี นายสุรินทร์  ต่อเนื่อง  เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก

         เมื่อครั้งแรกที่ประกาศตั้งโรงเรียน ยังไม่มีอาคารเรียน  ที่ตั้งของโรงเรียนมีลักษณะเป็นสวนผลไม้และบ่อบึง  จึงต้องอาศัยศาลาการเปรียญของวัดทองสุทธารามและอาคารไม้หลังเก่าของโรงเรียนวัดทองสุทธารามเป็นสถานที่เรียน เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๒ รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน ๑๓๕  คน  ชึ่งส่วนใหญ่มาจากชุมชนรอบโรงเรียน ต่อมาเมื่อพฤษภาคม  ๒๕๒๓ นายสุรินทร์  ต่อเนื่อง   ผู้บริหารโรงเรียนปรารถในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนว่า  ผู้ปกครองนักเรียนและครู-อาจารย์   ควรจะได้มีโอกาสทำงานร่วมกันและประสานงานร่วมมือกัน เพื่อช่วยเหลือกิจการของโรงเรียน และเพื่อก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูในโอกาสต่อไป  แต่ในระยะแรกได้ตั้งเป็น  “ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา”  โดยมีคณะกรรมการบริหารชมรมฯ  ๒๔  คน คัดเลือกจากผู้ปกครองนักเรียน  ๒๐  คน และจากครู-อาจารย์  ๔ คน มีนายสุรพงษ์  นพกุลสถิต   เป็นประธานชมรมฯ

          คณะกรรมการบริหารชมรมฯชุดแรกได้ประชุมครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน ๒๕๒๓ เพื่อ ร่วมพิจารณาเรื่องต่างๆ  อาทิ  ชี้แจงวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  แลเงินของชมรมฯ   การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เป็นต้น  กิจการของชมรม ฯ ดำเนินก้าวหน้าไปด้วยดี   ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย  จนกระทั่ง  พ.ศ. ๒๕๒๖  ชมรมฯ  ได้ขอจดทะเบียนก่อตั้งเป็นสมาคมผู้ปกครองและครู  ชึ่งได้รับการอนุมัติจากสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ  เมื่อวันที่ ๗  มกราคม  ๒๕๒๖ และได้จดทะเบียน ณ  ที่ทำการกองตำรวจสันติบาล เมื่อวันที่ ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๒๖  โดยใช้ชื่อว่า  “สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุวรรณสุทธารมวิทยา”  ตั้งอยู่  ณ  โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร

          สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุวรรณสุทธาราม  มีสมาชิก ๒  ประเภท  คือ  สมาชิกสามัญ  ได้แก่ ผู้ที่เคยเป็นผู้ปกครองนักเรียน ครู-อาจารย์  โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา   และสมาชิกกิตติมศักดิ์   ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือ  ผู้มีอุปการคุณแก่สมาคมฯ  สมาชิกทั้ง ๒  ประเภทนี้จะเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ จากสมาชิกที่เป็นผู้ปกครองนักเรียน จำนวน  ๑๑ คน และครู-อาจารย์โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา จำนวน ๑๐ คน รวม  ๒๑ คน ในการประชุมใหญ่สมัยสามัญประจำปีของสมาคม ฯ ทำหน้าที่บริหารงานสมาคม ฯ ในกำหนดวาระละ ๒  ปี 

         คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา  ชุดที่๑  มี นายสุรพงษ์   นพกุลสถิต ทำหน้าที่นายกสมาคมคนแรก  หลังจากนั้นเมื่อคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ  ชุดนี้บริหารงานครบวาระ ๒ ปี  จึงมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่มาเป็นลำดับ  ได้มีนายกสมคมผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่บริหารสมาคมฯในชุดต่อมาอีก  คือ  นายไพบูลย์   สนธิวัฒนานนท์  นายดำรง  เซนส้ม  และนายทองคำ  แก้วพรม

     ปัจจุบันสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา ได้รับอนุมัติจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)”เมื่อวันที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมีนายไพบูลย์   สนธิวัฒนานนท์  เป็นนายกสมาคม  กำหมดวาระการบริหารงานสมาคมฯในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๘

    

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559