มูลนิธิสุวรรณสุทธารมณ์


       ความเป็นมามูลนิธิสุวรรณสุทธารมณ์

         มูลนิธิสุวรรณสุทธารมณ์    ก่อตั้งขึ้นมาโดยดำริของท่านผู้อำนวยการสุรินทร์  ต่อเนื่องและบุคคลในองค์กรต่างๆที่ให้การสนับสนุนโรงเรียน  เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านพระครูสุวรรณสุทธารมณ์   ผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียน

เป็นอย่างยิ่ง

          มูลนิธิสุวรรณสุทธารมณ์  ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ    เมื่อวันที่   10  ตุลาคม 2527 มีที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่  ณ  โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา 

ซอยสิทธิชัย   ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี   แขวงบางซื่อ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. ให้การส่งเสริมทางการศึกษาของนักเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา
 2. สร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่ผู้ปกครองและครูอาจารย์เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา
 3. ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์
 4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

         ต่อมาเมื่อวันที่  7  มีนาคม   2531 พลตำรวจตรีสนั่น   ตู้จินดา ได้ขอยื่นเรื่องราวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร   ขออนุญาตจัดตั้งมูลนิธิซึ่งเรียกว่า   มูลนิธิสุวรรณสุทธารมณ์   เป็นนิติบุคคล   และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเพื่อให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงมหาดไทย   คณะกกรมการบริหารเริ่มแรก 

 มีจำนวน  18  คน  คือ

 1. พล.ต.ต.สนั่น ตู้จินดา                   ประธานกรรมการมูลนิธิ
 2. นายไพบูลย์ สนธิวัฒนานนท์            เลขานุการ
 3. นางบุญทอง สุขะนันท์                   เหรัญญิก
 4. นายวินัย นุ่นพันธ์                         เลขานุการ
 5. นางเพ็ญแข ยุติศรี                       ผู้ช่วยเหรัญญิก
 6. นายอุดมศักดิ์ สุวรรณนิมิตร              ผู้ช่วยเลขานุการ
 7. นายอนุ จั่นเผือก                         กรรมการ
 8. นายจำนง คำหอม                        กรรมการ
 9. นายยวง จั่นเผือก                        กรรมการ
 10. นางสาวอัจฉรา ศิริอาชารุ่งโรจน์        กรรมการ
 11. นางจินตนา ลี้ตระกูล                     กรรมการ
 12. นายเอี่ยม นาคอ่วม                      กรรมการ
 13. นายแฉล้ม ฉิมจำเริญ                     กรรมการ
 14. นายประสาน มณีเอี่ยม                    กรรมการ
 15. นายอำนาจ เพชรกุล                      กรรมการ
 16. นายดำรง เชนส้น                          กรรมการ
 17. นายสัมพันธ์ ผลฟักแฟง                   กรรมการ
 18. นางนินา ฉายางามจิตต์                    กรรมการ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสุวรรณสุทธารมย์  มีจำนวน  15  คน

 1. นายสุรินทร์ ต่อเนื่อง                      ประธานมูลนิธิ
 2. นายไพบูลย์ สนธิวัฒนานนท์             รองประธานมูลนิธิ
 3. นางสาวเสาะหงิม ตั้งล้ำเลิศ              เหรัญญิก
 4. นางกาญจนา นุ่นพันธ์                     เลขานุการ
 5. นางสาวกรองสวาท อิ่มสมบัติ           ผู้ช่วยเหรัญญิก
 6. นางอารี ชมชื่น                             ผู้ช่วยเลขานุการ
 7. นางนินา ฉายางามจิตต์                   ปฏิคม
 8. นางจิรภา พัชรไชยศักดิ์                  ประชาสัมพันธ์
 9. นายเฉลิมพล พันธ์บัว                     กรรมการ
 • นายแฉล้ม ฉิมจำเริญ                    กรรมการ
 • นายคงถนอม เกษสุวรรณ               กรรมการ
 • นายสัมพันธ์ ผลฟักแฟง                 กรรมการ
 • นางวาณี โพธิ์ถาวร                      กรรมการ
 • นายวุฒิ ทองโอฬาร                     กรรมการ
 • นายป้อม รุฬหการ                       กรรมการ

 

 

มูลนิธิสุวรรณสุทธารมย์  มีทรัพย์สินดังนี้

 1. เงินสดฝากในธนาคาร จำนวน  4,148,889.34 บาท
 2. กองทุนจำนวน 79  กองทุนเป็นเงิน   3,451,363.40   บาท

    มูลนิธิฯได้ใช้ดอกผลจำนวนหนึ่งเพื่อส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนโพธนบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม)(คือโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยาเดิม)ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นประจำทุกปี  โดยในระยะหลังนี้ได้มอบเป็นทุนการศึกษาปีละประมาณ  60,000  บาท(หกหมื่นบาทถ้วน)และนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์อีกบ้างตามสมควร