ทำเนียบผู้บริหาร


 

 

  ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน ปีพุทธศักราชที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ

 

นายสุรินทร์   ต่อเนื่อง พ.ศ.๒๕๒๒-พ.ศ.๒๕๓๔ โรงเรียนสุวรรณสุทธาราม

 

นายดำรง  เดชะศิริ พ.ศ.๒๕๓๔-พ.ศ.๒๕๓๖ โรงเรียนสุวรรณสุทธาราม

 

ดร.ดวงทิพย์  สุรินทาธิป พ.ศ.๒๕๓๖-พ.ศ.๒๕๓๖ โรงเรียนสุวรรณสุทธาราม

 

นายอนันต์   ตรีทิพย์ พ.ศ.๒๕๓๖-พ.ศ.๒๕๔๑ โรงเรียนสุวรรณสุทธาราม

 

นายมานพ   นพศิริกุล พ.ศ.๒๕๔๑-พ.ศ.๒๕๔๑ โรงเรียนสุวรรณสุทธาราม

 

นายสิรัตน์   สุทธิดารา พ.ศ.๒๕๔๑-พ.ศ.๒๕๔๒ โรงเรียนสุวรรณสุทธาราม

 

นางมยุรัตน์  สัตตวัฒนานนท์ พ.ศ.๒๕๔๒-พ.ศ.๒๕๔๓ โรงเรียนสุวรรณสุทธาราม

 

นางสาวสุมาลี   เถียงทอง พ.ศ.๒๕๔๓-พ.ศ.๒๕๔๗ โรงเรียนสุวรรณสุทธาราม

 

นายบุญฤทธิ์    รุ่งเรือง พ.ศ.๒๕๔๗-พ.ศ.๒๕๔๙ โรงเรียนสุวรรณสุทธาราม

 

นายจิณณภัทร  พิบูลวิทิตธำรง พ.ศ.๒๕๔๙-พ.ศ.๒๕๕๑ โรงเรียนสุวรรณสุทธาราม

 

นางภรภัค  จิรคุณถาวร พ.ศ.๒๕๕๑-พ.ศ.๒๕๕๔ โรงเรียนสุวรรณสุทธาราม

 

นายณรงค์    คำภู พ.ศ.๒๕๕๔-พ.ศ.๒๕๕๘

เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสุวรรณ

สุทธารามวิทยาเป็น

 โรงเรียนโยธินบูรณะ๒

(สุวรรณสุทธาราม) เมื่อ

๑๖ มิถุนายน  ๒๕๕๔

 

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน   
...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559