โยธิน ๒ สานฝัน


                                                                                           Download โยธิน ๒ สานฝัน

หลักการ เหตุผลและที่มา

      เป็นการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๕ โดยเน้นความยืดหยุ่นด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน เวลาเรียนและการประเมินผล

 เป้าหมาย

      ผู้ที่พลาดโอกาสทางการศึกษา อันเกิดจากปัญหาต่างๆทำให้ไม่จบการศึกษา ได้มีโอกาสได้รับวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณ-สุทธาราม) เพื่อนำไปสมัครศึกษาต่อ สมัครงาน หรือเพิ่มวิทยฐานะในหน่วยงานที่ทำอยู่

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ   

  • บุคคลที่มีอายุระหว่าง ๑๕ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๒๕ ปี
  • มีผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิม อย่างน้อย ๔ ภาคเรียน (ไม่จำกัดจำนวนรายวิชาที่สอบไม่ผ่าน)

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร

      ๑. ใบรบ.๑ หรือ ใบปพ.๑ ฉบับจริง พร้อมทั้งถ่ายสำเนาและลงนามรับรองสำเนา

          จำนวน ๑ ชุด

      ๒.  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา ลงนามรับรองสำเนา จำนวน ๑ ชุด

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร บิดา และมารดา ลงนามรับรองสำเนา

           จำนวน ๑ ชุด

  • รูปถ่ายของผู้สมัคร ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
  • ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ
  • ใบสมัคร (รับที่เจ้าหน้าที่รับสมัคร)

ช่วงเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯและอนุมัติจบการศึกษา *

      ภาคปกติ

      สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน

  • อนุมัติจบ วันที่ ๓๑ ตุลาคม

      สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๐ พฤศจิกายน

  • อนุมัติจบ วันที่ ๓๑ มีนาคม (ปีถัดไป)

      ภาคฤดูร้อน

      สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน

  • อนุมัติจบไม่เกินวันที่ ๑๕ พฤษภาคม

(* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนรายวิชาที่นักเรียนสอบไม่ผ่านจากสถานศึกษาเดิม และจำนวนรายวิชาที่ต้องสอบเพิ่มเติมเพื่อให้ครบจำนวนหน่วยกิตที่จะจบการศึกษาตามหลักสูตร)

การเทียบโอน

        ยึดเอกสารแนวดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ปี ๒๕๔๖ ออกโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรที่โรงเรียนใช้เทียบโอน

      กลุ่มที่ ๑  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรสถานศึกษา)

      กลุ่มที่ ๒  หลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าสู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

๑. ชำระในวันสมัครเรียน

    - ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ “โยธิน ๒ สานฝัน”                               

    - ค่าบำรุงโครงการ “โยธิน ๒ สานฝัน”           

    - ค่าเอกสารการสอบและเอกสารอื่นๆ                        

    - ค่าลงทะเบียนสมาชิกแรกเข้า และค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูฯ     

๒. ขำระเมื่อจบการศึกษา

    - ค่าเทียบโอนหน่วยกิตและเทียบโอนผลการเรียน

    - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ถ้ามี)

    - ค่าการจัดการเรียนการสอนเสริม (ถ้ามี)      

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ โทร. ๐ ๒๕๘๗ ๐๙๗๘

ต่อ  ๒๐๐, ๒๑๐, ๓๑๐, ๔๑๐

หรือ

ผอ.อมรรัตน์  โพธิตาปะนะ   ๐๘๖ ๐๕๓ ๑๖๑๖ 

รองผอ.พฤฒยา  เลิศมานพ   ๐๘๓ ๙๙๙ ๘๕๐๕

ครูวีรชัย  ศรีขจร   ๐๘๕ ๑๑๕ ๗๗๖๑

ครูจารุณี  เจริญนิธิปัญญา  ๐๙๕ ๗๐๗ ๒๕๐๑

ครูประเชิญ เนตรนัย   ๐๘๓ ๔๔๐ ๕๑๖๒

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)

 

Download ไฟล์แบบเสนอขออนุมัติการเทียบโอนผลการเรียนได้ที่  การเทียบโอน 1

Download  ไฟล์ลำดับขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนโครงการ “โยธิน ๒ สานฝัน ลำดับขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนโครงการ