ผลงานนักเรียน/นักเรียนดีเด่น


ผลงานการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย    ประจำปี 2559  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านข่าว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ณ  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร   เขตบางซื่อ

ผลงานการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย    ประจำปี 2559  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแต่งกลอน 8 ระดับ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ณ  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร   เขตบางซื่อ

ผลงานการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย    ประจำปี 2559  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดอ่านทำนองเสนาะ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ณ  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร   เขตบางซื่อ