วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์


 

 

โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษา  มุ่งสู่สากล  ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการกระจายอำนาจ

  2. จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยส่งเสริมความเสมอภาค สิทธิ และโอกาส

     ทางการศึกษา

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

     เป็นสำคัญ

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความ

     เป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

  2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง วัด ชุมชน และหน่วยงานอื่นในการบริหาร

    จัดการศึกษา

    ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559