วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) และกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในสถานศึกษา


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดกิจกรรมเนื่องใน  วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)                วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีและกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในสถานศึกษา   โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่ถูกต้องจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ  โดยมีผู้อำนวยการอมรรัตน์    โพธิตาปะนะ   เป็นประธานในพิธี 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559