ประเมินการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


โรงเรียนโยธินบูรณะ๒ (สุวรรณสุทธาราม) รับการประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น  โดยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1   เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน  2559   โดยมี  นายธีรทัศน์  โชติรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1 เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมโครงการ

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559