ประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่


 โรงเรียนโยธินบูรณะ๒ (สุวรรณสุทธาราม)  ได้รับการตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่   โดยคณะติดตามเสริมพลังการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่  จากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง   ในวันที่ 16 มิถุนายน  2559  

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559