งานพิธีไหว้ครู


งานพิธีไหว้ครู โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการที่นักเรียนจะได้แสดงความกตัญญูกตเวที ต่อ ครู ผู้มีอุปการคุณ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๘.๐๐ - ๑๐.๐ น.

 

 

 

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559