วันสถาปนาลูกเสือไทย


ด้วยวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย กำหนดให้ลูกเสือ - เนตรนามีทั่วประเทศ ประกอบกิจกรรมเดินสวนสนาม เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง รร.ได้จัดกิจกรรมเดินสวนสนาม เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559