ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล


งานแนะแนว นำนักเรียนรับทุนการศึกษาของมูลนิธิทิสโก้ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. จำนวน ๑๑ ทุน
รายชื่อน.ร.ที่รับทุน ดังนี้ ด.ญ.ศศิธร อุปพร ม.๒/๓ , ด.ญ.กัสมล สักยะพรต ม.๓/๑ , ด.ช.มงคล เกวียกุฑัณฑ์ ม.๓/๔ , น.ส.กรัณฑารัษฐ์ ตั้งเจริญ ม.๔/๒ , น.ส.นิศากร รอดตัว ม.๔/๓ , นายคชรัตน์ ขันธ์สุวรรณ ม.๕/๓ , นายสินธพ สุขเจริญ ม.๕/๓ , น.ส.อาทิตยา จงจิตเจริญ ม.๕/๓ , นายรัชชานนท์ มีสุข ม.๖/๑ , นายสุปรีชา โกษฐา ม.๖/๒ , น.ส.ณัฏฐา ช่างคิด ม.๖/๒ ครูผู้ควบคุม น.ส.สุภาภรณ์ ดีช่วย , น.ส.นุชจเร โลหกิจ


...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559