ทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง


ท่านผู้อำนวยการ อมรรัตน์ โพธิตาปะนะ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ น.ส.พฤฒยา เลิศมานพ และ นางอารี ชมชื่น เข้าร่วมงาน
รับทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ ผู้ได้รับคัดเลือก
คือ นายเจตดิรก รัตน์วิสัย ทุนเรียนฟรี ๔ ปีจนจบปริญญาตรี