แผนปฏิบัติการนักเรียนกรุงเทพฯ ปลอดภัย


แผนปฏิบัติการนักเรียนกรุงเทพฯ ปลอดภัย
กลุ่มโรงเรียนเขตบางซื่อ
โรงเรียนโยธินบูรณะ , โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒
 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ , โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
........................................

จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานจัดทำแผนเฝ้าระวังเหตุนักเรียนความประพฤติไม่เหมาะสม ระหว่างวันที่ ๑๐ มิถุนายน - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ - ๒๒.๐๐ นแผนปฏิบัติการนักเรียนกรุงเทพฯ ปลอดภัย
กลุ่มโรงเรียนเขตบางซื่อ
โรงเรียนโยธินบูรณะ , โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒
 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ , โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
........................................

ที่มา
          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) จัดประชุมหารือแผนปฏิบัติการนักเรียนกรุงเทพฯ ปลอดภัย เพื่อหารือยกระดับการปฏิบัติงานจัดทำแผนเฝ้าระวังเหตุนักเรียนความประพฤติไม่เหมาะสม และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้ง ๓ เขต ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการในบริบทของพื้นที่
          จากการประชุมดังกล่าว เพื่อยกระดับแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นักเรียนอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข และเดินทางปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ จึงจัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการนักเรียนกรุงเทพฯ ปลอดภัย และดำเนินการตามข้อสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
          ๑. สนธิกำลังพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) จากโรงเรียนในสังกัด เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับกองบังคับการตำรวจนครบาล ๑-๙ สำนักเทศกิจและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ออกปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน เฝ้าระวังเหตุนักเรียนความประพฤติไม่เหมาะสม (การทะเลาะวิวาท/ความรุนแรง/เพศ/ยาเสพติด/การพนัน/ความปลอดภัยของนักเรียน) ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๐ มิถุนายน – ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
          ๒. ประสาน จัดหาสถานที่ (ศูนย์เครือข่าย : จุดรวมพล) เพื่อสนธิกำลังประชุมวางแผนการดำเนินงานพร้อมทั้งเตรียมพาหนะสำหรับออกปฏิบัติหน้าที่
กรอบการปฏิบัติการ
          จากการประชุมวางแผนการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนเขตบางซื่อ จำนวน ๔ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนโยธินบูรณะ , โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ , โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ , โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ได้ผลสรุปและกำหนดกรอบการออกปฏิบัติการ ดังนี้
          ๑. วันที่ออกปฏิบัติการ
                   ออกปฏิบัติการ สัปดาห์ละ ๒ วัน คือวันพุธ และวันศุกร์ โดยเริ่มปฏิบัติการวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ จนถึงพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. รวมทั้งสิ้น ๘ ครั้ง ดังนี้

วันที่ออกปฏิบัติกา

ผู้รับผิดชอบ

๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙

โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)

๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๙

โรงเรียนโยธินบูรณะ

๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒

๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๙

โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)

๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙

โรงเรียนโยธินบูรณะ 

๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๙

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒

          ๒. ผู้ออกปฏิบัติการ
                   - พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กลุ่มโรงเรียนเขตบางซื่อ ที่ออกปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย ๑๒ คนต่อการออกปฏิบัติหน้าที่ ๑ ครั้ง
                   - หัวหน้าชุดออกปฏิบัติการ ผู้ประสานงาน เลขานุการ ให้โรงเรียนที่รับผิดชอบในการออกปฏิบัติการแต่ละครั้งเป็นผู้กำหนด และดำเนินการจัดเตรียมพนักงานขับรถ รวมถึงพาหนะสำหรับออกปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการนักเรียนกรุงเทพฯ ปลอดภัย หลังเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละครั้ง
          ๓. การประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย
                   โรงเรียนที่รับผิดชอบในการออกปฏิบัติการแต่ละครั้ง มีหน้าที่ประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายของตนเองเพื่อเข้าร่วมในการออกปฏิบัติการ ได้แก่
                   - เจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น
                   - เจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน
                   - เจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจนครบาลบางโพ
                   - ฯลฯ
          ๔. ศูนย์เครือข่าย : จุดรวมพล
                   - โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒
          ๕. พื้นที่เฝ้าระวัง/พื้นที่ที่จะออกปฏิบัติการ
                   - ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี วงศ์สว่าง
                   - ใต้สะพานพระราม ๗
                   - ชุมทาง สยามยิปซี
                   - ท่าน้ำบางโพ
                   - ตลาดเขมา
                                                                                           ......................

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559