งานหล่อเทียนจำนำพรรษา


เนื่องในวันเข้าพรรษาที่จะมาถึงในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นี้ ร.ร.จึงได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาขึ้นในวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในพิธีกรรมของศาสนา และได้นิมนต์พระอาจารย์ฐานปนพงษ์  ฐานมงฺคโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดทางหลวง จังหวัดนนทบุรี  เป็นองค์แสดงธรรมในพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา