การประชุมพัฒนาบุคลากรเรื่องการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดประชุมพัฒนาครูและบุคลากรเรื่องการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรฐษกิจพอเพียงโดยมี คุณครูปริศนา  ตันติเจริญ  หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโยธินบูรณะ และคณะเป็นวิทยากร  ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559