รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง


       โรงเรียนโยธินบูรณะ๒ (สุวรรณสุทธาราม)  ได้รับการตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินโรงเรียนสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   โดยคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี   ท่านผู้อำนวยการสมทบ  โตสุรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ  ในวันที่ 16 สิงหาคม  2559

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559