english day camp 59


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดกิจกรรม English Day Camp  เพื่อเสริมทักษะด้านภาษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 27  สิงหาคม 2559