การแสดงผลงานกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”


โรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม) ได้จัดแสดงผลงานนักเรียน  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”   ในวันอังคารที่  20  กันยายน  2559  โดยมีท่านผู้อำนวยการอมรรัตน์   โพธิตาปะนะ  เป็นประธานในพิธี

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559