การอบรม “การสร้างวินัยข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา”


  โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ได้จัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียน                                 ประจำปีการศึกษา  2559   เรื่อง  “การสร้างวินัยข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา”  ณ  ห้องทรงบาดาลโสตทัศน์  โดยมีผู้อำนวยการอมรรัตน์   โพธิตาปะนะ   เป็นประธานในพิธี

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559