ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำหลักสูตรในรูปแบบทวิภาคี ร่วมกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ (CP ALL)


คณะครูโรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม) นำโดยผู้อำนวยการอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำหลักสูตรในรูปแบบทวิภาคี ร่วมกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ (CP ALL) ณ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559