สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดสอบธรรมศึกษา  ชั้นตรี  โท  เอก  โดยมีนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)  และโรงเรียนวัดทองสุทธาราม  เข้าร่วมสอบ   ในวันจันทร์ที่  21  พฤศจิกายน  2559  เวลา  8.30-16.00 น.  ณ  โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)

 

 

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559