โครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)  ได้จัดทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ณ ศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา วัดอรุณราชวราราม  ราชวรมหาวิหาร  วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร  และ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์   ในวันที่ ๒๙- ๓๐  พฤศจิกายน  และวันที่ ๑ ธันวาคม  ๒๕๕๙

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559