มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙


นางอมรรัตน์  โพธิตาปะนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน ที่ร่วมเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  และนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  วรรณคดีศรีศิลป์แผ่นดินสยาม   เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี

        นางโสภาพรรณ  เวชากุล  ได้มอบทุนแก่โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน   ด้านการวิจัย   บริการวิชาการและถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีสู่ชุมชน

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559