อบรมเชิงปฏิบัติการ “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” และอบรมนักเรียนแกนนำ “ห้องเรียนสีขาว”


นางอมรรัตน์   โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข”  และอบรมนักเรียนแกนนำ “ห้องเรียนสีขาว”  ในวันที่ 12 ธันวาคม 2559  ณ  ห้องทรงบาดาลโสตทัศน์

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559