กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1-3


โรงเรียนโยธินบูรณะ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1-3 ณ ค่ายพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2559 โดยมี นางอมรรัตน์  โพธิตาปะนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดและ นางสาวพฤฒยา  เลิศมานพ รองผู้อำนวยการ เป็นรองประธาน ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด  ระดับชั้น ม.3 ในครั้งนี้

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559