สวัสดีปีใหม่และขอบคุณองค์กรเครือข่ายในพื้นที่เขตบางซื่อ กทม.


เครือข่ายชุมชนสัมพันธ์  นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) สวัสดีปีใหม่และขอบคุณองค์กรเครือข่ายในพื้นที่เขตบางซื่อ กทม. ได้แก่สน.ประชาชื่น ศูนย์สาธารณสุข ๑๙ วงศ์สว่าง สำนักงานเขตบางซื่อ ที่ได้ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การรณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่ สถาศึกษาสีขาวปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข การเฝ้าระวังนักเรียนที่มีความเสี่ยงด้านพฤติกรรม ความสะอาดและสุขาภิบาลในโรงเรียน โครงการหนึ่งตำรวจ หนึ่งสถานศึกษา เป็นต้น

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559