บรรยายหลักสูตร การจัดการธุรกิจค้าปลีกวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์


ความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กลุ่มธุรกิจการตลาดฯ เครือเจริญโภคภัณฑ์ บรรยายหลักสูตร การจัดการธุรกิจค้าปลีก ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อศึกษาต่อ มัธยมปลาย แผนธุรกิจค้าปลีก ของโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) ณ ห้องทรงบาดาลโสตทัศน์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) มีผู้ปกครองและนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมฟังการบรรยาย มากกว่า 150 คน สมัครทันที 17 คน

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559