ลงนามความร่วมมือ MOU สถานศึกษาสีขาวปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข กับ เครือข่าย ๖ องค์กร


นางอมรรัตน์   โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม) จัดพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขกับ เครือข่าย ๖ องค์กร ได้แก่ สำนักงานเขตบางซื่อ กทม.สน.ประชาชื่น, ศูนย์สาธารณสุข ๑๙ วงศ์สว่าง, วัดทองสุทธาราม เครือข่ายผู้ปกครอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และประธานนักเรียน  ในวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ ห้องทรงบาดาลโสตทัศน์

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559