รับเกียรติบัตรโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ปี 2559


นางอมรรัตน์  โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) รับเกียรติบัตรโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  ปี 2559 กระทรวงสาธารณสุข 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559