อบรมเซิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ “การสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดีย”


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดอบรมเซิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ “การสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดีย” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพิ่มความรู้ ตามโครงการลดเวลาเรียนรู้ เพิ่มเวลารู้  แบบการจัดด้วยกิจกรรม  OBEC  Active  Learning Camp  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)  ในวันที่ 13-17 มีนาคม 2560

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559