พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2559


       โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2559 โดยมีนางอมรรัตน์  โพธิตาปะนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธิ

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559