เรียนปรับพื้นฐาน 2560


            โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดสอนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2560