ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 ปี 2560


โรงเรียนโยธินบูนณะ ๒ (สุวรรณสุทธารม) จัดปฐมนิเทศและแสดงตนเป็นพุทธมามกะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559