การอบรมขยายผลโรงเรียนคุณธรรม


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ อมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการอบรมขยายผลโรงเรียนคุณธรรมให้กับคณะครู ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องทรงบาดาลโสตทัศน์ โดยมีแกนนำหลักของโรงเรียนให้การอบรมในครั้งนี้ด้วย

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559