โครงการลดการติดเชื้อเอชไอวีสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ ระดับเขตพื้นที่


วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) ร่วมกับ สำนักงานเขตบางซื่อ ได้จัดกิจกรรม อบรมโครงการลดการติดเชื้อเอชไอวีสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ ระดับเขตพื้นที่ ในงานภาคเช้า มีพิธีเปิดโดยท่านผู้อำนวยการ สำนักงานเขตบางซื่อ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาคบ่าย มีการอบรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมแในครั้งนี้ด้วย 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559