การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) ได้จัดการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในการประชุมครั้งนี้ มีการเลือกตั้งประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปี ๒๕๖๐ และชี้แจงรับทราบเรื่องต่างๆ ให้ผู้ปกครองเครือข่ายได้รับทราบ โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในการประชุม พร้อมด้วย ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง  เข้าร่วมรับการประชุมในครั้งนี้ด้วย

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559