การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง (ระดับประเทศ) ปีการศึกษา 2560


 วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม) โดยการนำของท่านผู้อำนวยการอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง (ระดับประเทศ) ปีการศึกษา 2560 มัธยมศึกษาขนาดกลาง โดยคณะกรรมการจากสพฐ.ประกอบด้วย ว่าที่ รต.ประสงค์ สังขะไชย นายสถาพร วิสามารถ นายไชยา กัญญาพันธุ์ นางปรานอม ประทีปทวี นางสาวฐิติพร หงส์โต นายอัครเดช หลาบนอก ในการประเมินครั้งนี้ได้มี นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ณ ห้องทรงบาดาลโสตทัศน์ โรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม)

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559