กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน และเกาะรัตนโกสิทร์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกรุงรัตนโกสิทร์ และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย


วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม) โดยการนำของท่านผู้อำนวยการอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน และเกาะรัตนโกสิทร์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกรุงรัตนโกสิทร์ และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร วัดสุทัศนเทพวราราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีครูสุวรรณี ภมรประวัติ ครูวิโรจน์ ล้วนศิริภาพ ครูพิชญ์สินี ไกรคงจิตต์ ครูบิณฑ์ บุ่นวรรณา ครูศุภนิดา แสนทิพย์ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559