การสอบการประมินการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผล นักเรียนนานาชาติ (PISA) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐


วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม) โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ อมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการสอบการประมินการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผล นักเรียนนานาชาติ (PISA) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และนักเรียนเข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ด้วย

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559