พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา


วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ ห้องทรงบาดาลโสตทัศน์ โดยมีท่านผู้อำนวยการ กิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ประธานในพิธี นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู บุคลากร ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีเกียรติร่วมในพิธี ทั้งนี้เพื่อระดมทรัพยากรพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดซื้อสื่อเทคโนโลยี ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคาร สถานที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559