การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.๑,ม๔


โรงเรียนโยธินบูรณะ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดการประชุมสมัยสามัญประจำปี  ๒๕๕๙  และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙    วันที่  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   ณ  ห้องประชุมโสตทัศน์ทรงบาดาล

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559