กิจกรรมวันวิสาขบูชา


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีผู้อำนวยการ อมรรัตน์  โพธิตาปะนะ คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม โดยนิมนต์พระอาจารย์ วัดทางหลวงมาเทศนาธรรม และให้ความรู้ เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา ในวันที่ 18 พฤษาคม 2559

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559