โครงการป้องกันการติดเชื้อ HIV รายใหม่


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข  19  วงศ์สว่าง

จัดโครงการป้องกันการติดเชื้อ HIV รายใหม่  โดยมีผู้อำนวยการอมรรัตน์  โพธิตาปะนะ  เป็นประธานในพิธี

ณ ห้องโสตทัศน์ทรงบาดาล 19 พฤษภาคม  2559

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559