กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีและผ้าป่ารีไซเคิลเพื่อการศึกษา ปีพ.ศ.2559


ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม)  ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   มูลนิธิสุวรรณสุทธารมย์ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  ครู ผู้ปกครอง  ชุมชน ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม)   กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีและผ้าป่า

รีไซเคิลเพื่อการศึกษา  ปี พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทรัพยากรพัฒนาด้านการศึกษาและอาคารสถานที่ของโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม)  ในวันเสาร์ที่ 28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559

 ณ  โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) 

จึงขอเรียนเชิญ   คณะครู   บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  ศิษย์เก่า  ท่านผู้ปกครอง   และผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานบุญกุศลในครั้งนี้

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559